m_ed.GetWindowTextW(str);
char time;
time=(char
)(LPCTSTR)str;
int titi;
titi=atoi(time);

网上搜索了很久.也没有找到好的转换

然后我 偶然的试了这个方法..没想到可以成功转换 = =#

感谢您的阅读,本文由 smallwhite's Blog 版权所有。如若转载,请注明出处:smallwhite's Blog(https://smallwhite.ml/pub/uncategorized/vs-2008-mfc-cstring-zhuan-huan-int.html
本人编程新手 如有误导请见谅